Chính sách bảo mật

Tài liệu này mô tả cách americanchairexchange và các nhà thầu thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ, ngày sinh của bạn và thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp cho cho bạn dịch vụ cũng như sản phẩm tốt hơn.

Chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ tương tác của chúng tôi (ví dụ qua điện thoại hoặc cuộc gọi video) khi bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi (ví dụ các trang web của chúng tôi), gửi cho chúng tôi thư từ bằng văn bản hoặc hoàn thành mẫu trực tuyến.

Đôi khi chúng tôi thu thập thông tin từ một bên thứ ba, ví dụ như từ một bên vận chuyển, giao hàng hoặc từ các thành viên trong gia đình của bạn. Ngoài ra, nếu ai đó gọi thay mặt cho người khác, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ liên lạc của người gọi.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, tiến hành kinh doanh, liên lạc với bạn, hỗ trợ các dịch vụ liên quan và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho americanchairexchange, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tận dụng các dịch vụ được cung cấp (ví dụ như dịch vụ gọi điện video trực tuyến của chúng tôi).

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin có liên quan với các nhà thầu thực hiện các dịch vụ của mình / hoặc các cơ quan Chính phủ trong trường hợp liên quan đến các vấn đề an ninh xã hội. Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai ở nước ngoài.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hot mail và hot line. Bạn có thể truy cập và yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn được tổ chức bởi đội điều hành trang web và bất cứ khiếu nại nào của bạn về việc xử lý thông tin cá nhân đều được đội kỹ thuật giải quyết trong thời gian sớm nhất với sự hài lòng cao nhất.